top of page

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky („VOP“)

Platné od 01.04.2023

Čl. 1. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú všetky vzťahy súvisiace s uzatvorením Zmluvy o nájme, ktorej predmetom je nájom nebytových Skladových priestorov a poskytovanie služieb spojených s nájmom v nebytových Skladových priestoroch umiestnených v objekte podzemných garáží, ktorý sa nachádza v kraji bratislavský, okrese Bratislava II, k. ú. Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva č. 3970, stojaci na parcele C 264/5, vedený ako objekt so súpisným číslom č. 659.

 2. Zrušenie, zmeny alebo doplnenia týchto VOP (ďalej len „úpravy“) sú platné a účinné len v prípade, že boli vyhotovené a zverejnené na www.storagemierova.sk. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade úpravy VOP sa tieto zmeny oznámia nájomcovi prostredníctvom emailu a nájomca je povinný sa s takto upravenými VOP oboznámiť. V prípade, že nájomca s upravenými VOP nesúhlasí má právo vypovedať zmluvu do 15 kalendárnych dní od dátumu ich oznámenia.  Úpravy VOP sa stanú účinnými po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch po ich oznámení nájomcovi.

 

 1. „Prenajímateľ“ sa rozumie spoločnosť 3KT STORAGE s. r. o. so sídlom Nová ul. č. 1090/5, 949 01 Nitra, IČO 55 181 317, zapísaná v obch. registri vedenom Okresný súd Nitra Sro. vložka č. 59391/N.

 

 1. „Zmluva o nájme“ znamená zmluvu, ktorej predmetom je prenechanie Skladového priestoru do jeho užívania Nájomcom pre účely skladovania hnuteľných vecí, a to spôsobom a za podmienok uvedených v Zmluve a týchto VOP.

 

 1. „Nájomcom“ sa rozumie akákoľvek fyzická osoba (ktorá dovŕšila vek 18 rokov) alebo akákoľvek právnická osoba, ktorá s Prenajímateľom uzatvorila Zmluvu o nájme.

 

 1. „Zmluvnými stranami“ sa rozumejú Nájomca a Prenajímateľ v prípade ak uzatvorili Zmluvu.

 

 1. „Nájomným“ sa rozumie peňažná odplata, ktorú bude Nájomca platiť Prenajímateľovi v zmysle dojednanej Zmluvy o nájme.

 

 1. „Skladovým priestorom“ sa rozumie vymedzená časť nebytového priestoru nachádzajúceho sa v objekte podzemných garáží so súpisným číslom 659 v k.ú. Ružinov, stojaci na parcele C 264/5, v Bratislave, ktorá je identifikovaná konkrétnou výmerou plochy (m2), číselným označením a je ohraničená 4 stenami a vstupnými uzamykateľnými dverami a vybavená samostatne ovládateľným osvetlením.

 

 1. „Predmetom nájmu“ je nájom konkrétneho nebytového Skladového priestoru, ktorý je v Zmluve o nájme identifikovaný číselným označením a uvedenou výmerou plochy (m2).

 

 1. Prenajímateľ je oprávnený dať ostatnú časť nebytového priestoru ďalej do nájmu na základe zmluvy o nájme nebytového priestoru s vlastníkmi nebytových priestorov v objekte podzemných garáží so súpisným číslom 659 v k.ú. Ružinov stojaci na parcele C 264/5, v Bratislave

 

Čl. 2. Zmluva o nájme na dobu určitú a neurčitú

 1. Nájomca má možnosť uzatvoriť Zmluvu o nájme na dobu určitú alebo na dobu neurčitú. Zmluva na dobu určitú musí byť uzatvorená v trvaní minimálne 30 kalendárnych dní a maximálne v trvaní 365 kalendárnych dní.

 

 1. V čase do 48hod pred každým plánovaným skončením doby nájmu (Zmluvy o nájme) na dobu určitú, obdrží nájomca informačný e-mail s upozornením na blížiace sa skončenie dohodnutej doby nájmu s výzvou na vypratanie a odovzdanie Skladového priestoru.

 

 

 1. Nájomca, ktorý má záujem pokračovať v nájme Skladového priestoru je oprávnený za účelom pokračovania nájmu dohodnutého na dobu určitú a predĺženia platnosti Zmluvy o nájme uskutočniť jeden z nasledujúcich krokov:

  1. Nájomca požiada Prenajímateľa prostredníctvom samostatného e-mailu (správy) o predĺženie dohodnutej doby nájmu (predĺženie Zmluvy o nájme) Skladového priestoru o požadovaný počet mesiacov a Prenajímateľ rozhodne o uskutočnení predĺženia doby nájmu a potvrdí túto skutočnosť Nájomcovi prostredníctvom potvrdzujúceho emailu z mailovej adresy Prenajímateľa. Nájomca uskutoční opakovanú platbu vo výške odplaty za podnájom Skladového priestoru za požadované obdobie, resp. v prípade ak bude Nájomca právnickou osobou, ktorá si zvolí v platobných podmienkach úhradu Nájomného na základe faktúry (faktúr), Prenajímateľ bude Nájomné fakturovať Nájomcovi uvedeným spôsobom (jednorazovou faktúrou). Nájomca v takom prípade súhlasí, aby Prenajímateľ na základe jeho písomnej žiadosti (e-mail) uskutočnil predĺženie doby nájmu o čas označený Nájomcom v písomnej žiadosti (e-mail). Nájomca súhlasí s uskutočnením opakovanej platby vo výške odplaty za podnájom Skladového priestoru podľa cenníka platného ku dňu predĺženia.

  2. Nájomca, ktorý ku dňu skončenia nájmu (Zmluvy o nájme) na dobu určitú neodovzdá vyprataný Skladový priestor, súhlasí, že nájom (Zmluva o nájme) sa automaticky predlžuje opakovane na dobu určitú o dobu pôvodne dojednaného podnájmu „Opakovaná doba nájmu“, resp. v prípade ak bude Nájomca právnickou osobou, ktorá si zvolila v platobných podmienkach úhradu Nájomného na základe faktúry (faktúr), Prenajímateľ bude Nájomné fakturovať Nájomcovi spôsobom zvoleným Nájomcom pri uzavretí Zmluvy o nájme (jednorazovou faktúrou) a za cenu určenú aktuálnym cenníkom platným ku dňu predlženia nájmu, ktorý je zverejnený na stráne www.storagemierova.sk

 

Nájomca v takom prípade súhlasí s uskutočnením opakovanej platby vo výške odplaty za podnájom Skladového priestoru za Opakovanú dobu nájmu (Zmluva na dobu určitú).

 

 1. Nájomca, ktorý uzatvoril Zmluvu o nájme na dobu neurčitú je oprávnený kedykoľvek po uplynutí prvých 30 dní trvania nájmu požiadať o ukončenie nájmu s okamžitou účinnosťou, a to tým, že odovzdá predmet nájmu späť prenajímateľovi v dohodnutom stave. V ostatnom platia ustanovenia o uzatvorení Zmluvy o nájme na dobu určitú.

 

 1. Nájomca, ktorý uzatvorí Zmluvu na dobu určitú s dobou trvania nájmu od 6 mesiacov do 12 mesiacov (resp. do 365 dní) má nárok na poskytnutie zľavy z nájmu vo výške podľa aktuálneho cenníka Prenajímateľa.

Čl. 3. Úhrada nájomného

 1. Nájomca je povinný́ platiť̌ Nájomné́ za užívanie Skladového priestoru vo výške uvedenej v Zmluve o nájme.

 

 1. V prípade ak sa jedná o nájom (Zmluvu) na dobu určitú, Nájomca hradí celkovú výšku Nájomného na celé obdobie nájmu vopred a v prípade ak sa jedná o nájom na dobu neurčitú, Nájomca hradí Nájomné v mesačných splátkach.

 

 1. Nájomné je splatné najneskôr k 1. dňu príslušného mesiaca, za ktorý sa uhrádza.

 

 1. Pri uzatvorení zmluvy na dobu neurčitú uhradí Nájomca nájomné za prvých 30 dní pri podpise Zmluvy o nájme, po uplynutí prvých 30 dní uhradí Nájomca nájomné za ostávajúce dni daného mesiaca a za nasledujúci kalendárny mesiac, v ďalšom období trvania nájmu uhrádza Nájomca nájomné za kalendárny mesiac.

 

 1. Nájomca, ktorý je právnickou osobou, disponuje možnosťou výberu spôsobu platby (úhrad) Nájomného na základe osobitne vystavenej faktúry / vystavovaných faktúr. Prenajímateľom, ktoré Prenajímateľ elektronicky doručí na e-mailovú adresu takéhoto Nájomcu. Nájomca, ktorý je právnickou osobou je preto v prípade voľby uvedeného spôsobu platby povinný uhrádzať faktúry v lehote splatnosti a na účet Prenajímateľa, ktoré budú uvedené na doručených faktúrach. V prípade ak sa jedná o nájom (Zmluvu) na dobu určitú, Nájomca – právnická osoba hradí celkovú výšku Nájomného na celé obdobie nájmu vopred na základe vystavenej faktúry. V prípade ak sa bude jednať o nájom (Zmluvu) na dobu neurčitú, zaväzuje sa Nájomca, ktorý je právnickou osobou, uhradiť Prenajímateľovi platbu predstavujúcu Nájomné za 1-mesiac vopred, a to na základe zálohovej faktúry, ktorú vystaví a na e-mail Nájomcu doručí Prenajímateľ. Ustanovenia bodu iv. platia obdobne.

 

 1. Nájomca nie je oprávnený zadržať úhradu splatného záväzku voči Prenajímateľovi z dôvodu prebiehajúcej reklamácie alebo nárokov na náhradu škody.

 

 1. Nájomca má právo na zľavu z Nájomného vtedy, ak Skladový priestor nemohol užívať pre účely skladovania preto, že Prenajímateľ si neplní svoje povinnosti zo Zmluvy o nájme a Skladový priestor nebol spôsobilý na dohodnuté užívanie. Právo na zľavu z Nájomného je Nájomca povinný uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa vzniku nemožnosti užívania Skladového priestoru pre účely skladovania.

 

 1. V prípade, ak dôjde k ukončeniu Nájmu pred uplynutím príslušnej doby nájmu (ďalej len „predčasné ukončenie“), Nájomca stráca nárok na zľavu a Prenajímateľ je oprávnený Nájomcovi účtovať bežné Nájomné podľa bežného cenníka bez zľavy za celé Fakturačné obdobie podľa Zmluvy o nájme.

 

 1. V prípade omeškania s úhradou nájomného o viac ako 15 dní napriek zaslanej upomienky je Prenajímateľ oprávnený obmedziť Nájomcovi služby v rozsahu bezklúčového prístupu do samostatnej časti Skladových priestorov (formou pozastavenia platnosti PIN kodu). Toto obmedzenie služieb nemá vplyv na právo užívania Skladového priestoru a Nájomcovi nevzniká právo na zľavu z nájomného.

 

Čl. 4. Ustanovenie o depozite

 1. Nájomca sa zaväzuje na zabezpečenie všetkých nárokov Spoločnosti z tejto zmluvy zložiť pri podpise zmluvy na bankový účet Prenajímateľa alebo v hotovosti sumu vo výške Nájomného za prvých 30 dná nájmu  plus vratnú zabezpečovaciu kauciu (depozit).

 

 1. Prostriedky kaucie je Prenajímateľ oprávnený použiť výlučne na úhradu platieb Nájomného a/alebo prevádzkových nákladov či iných finančných záväzkov, vyplývajúcich pre Nájomníka z tejto zmluvy, s ktorým je Nájomník v omeškaní po dobu dlhšiu ako 14 dní v tomto poradí: príslušenstvo pohľadávky, prevádzkové náklady, Nájomné.

 

 1. Ak sa kaucia počas trvania nájmu z akéhokoľvek dôvodu z časti alebo celkom spotrebuje, alebo ak dôjde k úprave nájomného alebo zálohových platieb na úhradu prevádzkových nákladov, prenajímateľ na túto skutočnosť upozorní Nájomcu e-mailom. Nájomca, je povinný do 7 dní od doručenia e-mailu Prenajímateľa doplniť kauciu na pôvodnú alebo upravenú sumu podľa bodu i. tohto článku VOP. Po márnom uplynutí uvedenej lehoty, je Prenajímateľ oprávnená Zmluvu vypovedať.

 

 1. Kauciu Prenajímateľ vráti Nájomcovi po skončení Zmluvy o nájme a úhrade všetkých prípadných nedoplatkov (všetkých finančných záväzkov voči Prenajímateľovi ) zo strany Nájomcu.

 

Čl. 5. Zánik Zmluvy o nájme výpoveďou

 1. Nájomný vzťah založený Zmluvou o nájme môže zaniknúť:

 1. písomnou dohodou Zmluvných strán,

 2. písomnou výpoveďou ktorejkoľvek Zmluvnej strany.

 1. Prenajímateľ je oprávnený vypovedať zmluvu v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, s 2 týždňovou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom od doručenia výpovede Nájomcovi, v ktorom bola Zmluva Prenajímateľom Vypovedaná, a to z nasledujúcich dôvodov:

 1. Nájomca užíva Skladovací priestor napriek písomnému upozorneniu opakovane v rozpore so Zmluvou o nájme (napr. Nájomca užíva Skladový priestor na iný účel ako je určený v Zmluve o nájme, porušuje VOP, napriek upozorneniu Prenajímateľa, prenechá Skladové priestory do podnájmu tretej osobe),

 2. Nájomca napriek zaslanej upomienke je v omeškaní s úhradou nájomného o viac ako 15 dní,

 3. Nájomca napriek písomnému upozorneniu opakovane porušuje požiarno-bezpečnostné predpisy a iné všeobecne záväzné platné predpisy vzťahujúce sa k nájmu Skladového priestoru,

 4. Nájomca alebo osoby, ktoré s Nájomcom užívajú Skladový priestor napriek písomnému upozorneniu opakovane závažným spôsobom porušujú kľud, poriadok a bezpečnosť v objekte podzemných garáží, ktorý sa nachádza v kraji bratislavský, okrese Bratislava II, k. ú. Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva č. 3970, stojaci na parcele C 264/5, vedený ako objekt so súpisným číslom č. 659.

 5. Nájomca nedoplní (nedoplatí) v stanovenej lehote (7) siedmych dní kauciu na pôvodnú alebo upravenú sumu v zmysle bodu iv. článku 7. týchto VOP.

 1. Týmto zároveň nie je dotknuté právo Prenajímateľa vypovedať Zmluvu o nájme na základe ostatných výpovedných dôvodov uvedených v ust. § 9 ods. 2 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

 

 1. Nájomca, ktorý uzatvoril Zmluvu o nájme na dobu neurčitú je oprávnený Zmluvu o nájme vypovedať s okamžitou účinnosťou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu kedykoľvek, najskôr však po uplynutí jedného mesiaca po uzavretí zmluvy, a to tým, že odovzdá predmet nájmu späť prenajímateľovi v dohodnutom stave.

 

Čl. 6. Prevzatie predmetu nájmu

 1. Nájomca je oprávnený užívať Skladový priestor pre účely skladovania nepretržite počas celej doby trvania Zmluvy o nájme, a to spôsobom a za podmienok uvedených v týchto VOP a v Zmluve o nájme.

 

 1. Prístup do Skladového priestoru je zabezpečený elektronickým systémom nainštalovaným na zámku vstupnej garážovej brány nehnuteľnosti (objektu podzemných garáží) a vstupných dverí do samostatnej časti Skladových priestorov, ako aj mechanickým zámkom na vstupných dverách samotného Skladového priestoru.

 

 1. Každému Nájomcovi bude na základe Zmluvy o nájme protokolárne odovzdaný diaľkový ovládač garážovej brány, kľúč od zámku vstupných dverí do samotného Skladového priestoru a pridelený jedinečný prístupový kód, ktorý slúži na vstup do samostatnej časti Skladových priestorov.

 

 1. Po ukončení Nájmu je Nájomca povinný odovzdať Prenajímateľovi diaľkový ovládač vstupnej garážovej brány do nehnuteľnosti, kľúč od zámku vstupných dverí do samotného Skladového priestoru a zároveň dôjde k automatickej zmene jedinečných prístupových kódov, v dôsledku čoho sa Nájomcovi znemožní vstup do samostatnej časti Skladových priestorov (ul. Mierová 659, Bratislava), v ktorej sa Skladový priestor nachádza, ako aj do samotného Skladového priestoru.

 

 1. Nájomník je povinný chrániť jedinečné prístupové kódy, mechanický kľúč od zámku a diaľkový ovládač garážovej brány pred ich sprístupnením tretím osobám a po uzavretí samotného Skladového priestoru vždy overiť, či došlo k riadnemu uzamknutiu vstupných dverí, ako aj uzamknutiu elektronického zámku vstupných dverí do samostatnej časti Skladových priestorov (v objekte podzemných garáží), v ktorej sa Skladový priestor nachádza. V prípade, ak dôjde k strate ktoréhokoľvek z jedinečných prístupových kódov, alebo k jeho sprístupneniu neoprávnenej osobe, Nájomca je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Prenajímateľa a požiadať o deaktiváciu prístupového kódu a vygenerovanie nového.

 

 1. Nájomca zodpovedá za škody spôsobené zneužitím diaľkového ovládača garážovej brány alebo prideleného PIN kódu neoprávnenými osobami.

 

 1. V prípade straty diaľkového ovládača od garážovej brány je nájomca povinný uhradiť pokutu vo výške 40 € bez DPH (slovom: štyridsať), ktoré mu môže byť stiahnutá z depozitu.

 

 1. V prípade straty kľúča od zámku vstupných dverí do samostatného Skladového priestoru je nájomca povinný uhradiť pokutu vo výške 40 € bez DPH (slovom: štyridsať), ktoré mu môže byť stiahnutá z depozitu.

 

Čl. 7. Odovzdanie predmetu nájmu

 1. Najneskôr v deň ukončenia Zmluvy o nájme je Nájomca povinný vypratať Skladový priestor a odovzdať ho Prenajímateľovi v stave v akom ho prevzal, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. V prípade, že tak neurobí a nedôjde k opätovnému predĺženiu Zmluvy o nájme postupom podľa bodu iii. článku 2. týchto VOP z dôvodu neuskutočnenia opakovanej platby, Nájomca súhlasí s vyprataním a premiestnením vyprataného vybavenia a dokumentácie (zo Skladového priestoru) do náhradných skladových priestorov na náklady Nájomcu.

 

 1. O vyprataní vecí nachádzajúcich sa v Skladovom priestore bude za prítomnosti notára spísaná zápisnica obsahujúca zoznam vecí nachádzajúcich sa v Skladovom priestore a miesto (adresu) náhradných skladových priestorov, do ktorých boli tieto veci po vyprataní umiestnené. Náklady vo výške skutočne vynaložených nákladov spojených s vyprataním a skladovaním vecí Nájomcu uhradí Nájomník na základe faktúry vystavenej Prenajímateľom resp. treťou osobou (vlastníkom skladových priestorov, do ktorých boli veci Nájomcu po vyprataní umiestnené) v lehote jej splatnosti. Pokiaľ si Nájomník neprevezme predmetné veci do dvoch mesiacov odo dňa ich vypratania, Nájomník týmto udeľuje súhlas na predaj týchto vecí Prenajímateľom priamym predajom.

 

 1. Pokiaľ Nájomca ukladá do predmetu nájmu veci, ktoré mu nepatria, Nájomca podpisom Zmluvy o nájme vyhlasuje, že je možné nimi disponovať aj spôsobom vyplývajúcim z ustanovenia v bode ii. článku 7 týchto VOP. Nájomca v celom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku nepravdivosti vyhlásenia podľa tohto bodu. Ak Nájomca pri uzavretí Zmluvy o nájme prenajímateľovi nepreukáže, že veci ukladané do predmetu nájmu patria inej osobe, v prípade pochybností platí, že prenajímateľ je v dobrej viere, že tieto veci sú vo vlastníctve nájomcu.

 

 1. Pokiaľ má Nájomca voči Prenajímateľovi akýkoľvek záväzok z predošle uzatvorenej Zmluvy o nájme, je Prenajímateľ oprávnený sa uspokojiť z výťažku z predaných vecí a zostatok bezodkladne zaslať Nájomníkovi na jeho bankový účet.

 

 1. V prípade nadmerného opotrebenia, poškodenia alebo znehodnotenia Skladového priestoru Nájomníkom, je Nájomník povinný uhradiť všetky náklady nutné na uvedenie priestorov do pôvodného stavu. Prenajímateľ je oprávnený na úhradu týchto nákladov použiť kauciu v zmysle článku 7. týchto VOP, pričom ak výška takýchto nákladov bude presahovať zloženú kauciu, Nájomník je povinný uhradiť prevyšujúcu sumu nákladov.

 

 1. Po vyprataní Skladového priestoru, Prenajímateľ potvrdí riadne a včasné prevzatie Skladového priestoru o čom dostane Nájomník potvrdenie do svojho e-mailu.

 

Čl. 8. Prevádzkové podmienky

 1. Nájomca je povinný využívať Predmet nájmu a priestory objektu podzemných garáží v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi, s podmienkami v Zmluve o nájme a vo VOP.

 

 1. Nájomca je povinný udržiavať Skladový priestor v riadnom stave, užívať Skladový priestor len na dohodnuté účely a zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu alebo inému znehodnoteniu Skladového priestoru či priestorov objektu podzemných garáží a odstrániť všetky škody, ktoré spôsobil Nájomca a/alebo ktoré boli spôsobené osobami, ktorým Nájomca umožnil vstup do Skladového priestoru.

 

 1. Nájomca je oprávnený užívať Predmet nájmu iba a výlučne na účel skladovania – úschovy hnuteľných vecí. Nájomcovi sa predovšetkým výslovne zakazuje užívať Predmet nájmu na účely zriadenia prevádzky, akéhokoľvek druhu bývania alebo iného obdobného užívania, a to aj v prípade, ak súvisí so skladovaním – úschovou hnuteľných vecí.

 

 1. Prenajímateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za veci uskladnené v Predmete nájmu, najmä nezodpovedá za odcudzenie vecí alebo vznik akejkoľvek škody Nájomcovi. Nájomca je oprávnený si poistiť vznik škôd na svojom majetku prostredníctvom vlastného poistenia. Poistenie proti odcudzeniu si v prípade potreby dohodne Nájomca samostatne. Nájomca aj Prenajímateľ sú povinní bezodkladne hlásiť druhej zmluvnej strane havárie a skutočnosti, ktoré môžu zapríčiniť škody na ich majetku a hlásiť akékoľvek udalosti, ktoré môžu byť považované za poistné udalosti.

 

 1. Nájomca nesmie využívať Predmet nájmu na skladovanie vecí a/alebo látok, ktorých držba a/alebo uskladnenie je zakázané všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR alebo v rozpore s nimi, najmä ktoré môžu spôsobiť ujmu alebo škodu na zdraví, živote, majetku alebo životnom prostredí. Nájomca nesmie bez príslušného povolenia, súhlasu alebo iného oprávnenia uložiť v Predmete nájmu veci a/alebo látky na držbu a/alebo uskladnenie ktorých sa vyžaduje takéto povolenie, súhlas alebo iné oprávnenie. Nájomca je povinný na túto skutočnosť Prenajímateľa vopred upozorniť. Predmetom držby/uskladnenia/uloženia v Skladovom priestore nesmú byť horľavé kvapaliny, elektrické batérie, výbušniny, toxické látky, žeraviny, ropné produkty, strelivo, plné a prázdne tlakové nádoby pre dopravu technických plynov a LPG, rastliny, potraviny podliehajúce skaze a zvieratá.

 

 1. Nájomca nesmie prenechať Predmet nájmu alebo jeho časť do nájmu alebo užívania tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prenajímateľa. V prípade dania súhlasu Prenajímateľa, je Nájomca povinný dodržiavať pokyny dané Prenajímateľom týkajúce sa takéhoto nájomného alebo užívacieho práva.

 

 1. Nájomca je oprávnený umožniť vstup do Skladového priestoru a/alebo priestorov, v ktorých sa Skladový priestor nachádza iba osobám, za ktorých preberá zodpovednosť v plnom rozsahu a ktorých konanie a/alebo opomenutie konania sa považuje sa konanie a/alebo opomenutie konania Nájomcu.

 

 1. Nájomca nesmie rušiť iných nájomcov, podnájomníkov alebo vlastníkov pri výkone ich práv a oprávnených záujmov. Nájomca najmä nesmie pri užívaní Skladového priestoru používať materiály, postupy a zariadenia poškodzujúce prostredie alebo obťažovať tretie osoby hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami alebo ďalšími emisiami presahujúcimi prípustné hodnoty podľa noriem platných na území Slovenskej republiky.

 

 1. Nájomca je povinný bezodkladne oznamovať akékoľvek skutočnosti, ktoré môžu spôsobiť škodu, ujmu alebo iným spôsobom mať zásadný vplyv na užívanie nebytových priestorov objektu podzemných garáží, Skladového priestoru a plnenie Zmluvy, ako aj každú udalosť ohrozujúcu bezpečnosť osôb, majetku a životného prostredia v Predmete nájmu.

 

 1. Nájomca sa zaväzuje udržiavať poriadok a čistotu v Predmete nájmu, ako aj na vonkajších priestoroch Skladového priestoru, priestoroch priľahlých ku Skladovému priestoru a spoločných priestoroch objektu podzemných garáží, v ktorom sa Predmet nájmu nachádza.

 

 1. Nájomca sa zaväzuje, že odpady, ktoré vzniknú jeho činnosťou, bude likvidovať na vlastné náklady v zmysle platných právnych predpisov.

 

 1. Nájomca nesmie v Predmete nájmu používať vykurovacie zariadenia ani napájať akékoľvek zariadenia na elektrickú inštaláciu v Predmete nájmu a v nebytových priestorov objektu podzemných garáží.

 

 1. Nájomca nesmie v Predmete nájmu vykonávať žiadne stavebné úpravy priestorov, akékoľvek zmeny, či inak technicky a/alebo stavebne zasahovať do priestoru Predmetu nájmu.

 

 1. Nájomca  je povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Prenajímateľovi potrebu opráv Predmetu nájmu, ktoré má urobiť a ich vykonanie umožniť a umožniť i vykonanie iných nevyhnutných opráv. Opravy vykonáva iba a výlučne Prenajímateľ, pokiaľ nie je medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade, ak sa Zmluvné strany dohodnutú, že opravy vykoná Nájomca, Zmluvné strany zároveň dojednajú výšku nákladov, ktoré Prenajímateľ Nájomcovi nahradí, v opačnom prípade nemá Nájomca právo opravu vykonať.

 

 1. Nájomca je povinný umožniť Prenajímateľovi vstup do Skladového priestoru, a to za účelom jeho kontroly, prípadne obhliadky a/alebo z dôvodu prípravy na prípadné úpravy, údržbu či opravy, ktoré sa majú v Skladovom priestore vykonať. Prenajímateľ je oprávnenaý vstúpiť do Skladového priestoru len za účasti Nájomcu alebo ním poverenej osoby počas bežných pracovných hodín Prenajímateľa a len za podmienky, že požiadala Nájomcu o sprístupnenie Skladového priestoru 48 hodín vopred.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade plánovaných alebo predpokladaných úprav, údržby a opráv Skladového priestoru je Nájomca povinný znášať obmedzenie v užívaní Predmetu nájmu bez nároku na zľavu z Nájomného alebo iných nárokov Nájomcu, ak obmedzenie netrvá dlhšie ako 15 dní a nedochádza k obmedzeniu prístupu do Skladového priestoru.

 

 1. Nájomca nesmie bez písomného súhlasu Prenajímateľa umiestniť na vonkajších priestoroch Skladového priesotru, v spoločných priestoroch objektu podzemných garáží žiadne hnuteľné veci, odpad, reklamnú tabuľu, logo, či iné vývesky a označenia.

 

 1. Nájomca berie na vedomie, že Skladový priestor, vonkajšie priestory Skladového priesotru, spoločné priestory objektu podzemných garáží, v ktorom sa Predmet nájmu nachádza, môžu byť monitorované kamerovým systémom a/alebo zabezpečené bezpečnostným a zabezpečovacím signálnym zariadením.

 

 1. V prípade, ak by bol Prenajímateľ povinný v súvislosti so Zmluvou plniť za Nájomcu akékoľvek peňažné plnenia (napr. sankcie, pokuty, náhrada škody a iné) ktoré by vznikli Prenajímateľovi konaním Nájomcu, Nájomca sa zaväzuje znášať v plnom rozsahu všetky za neho uhradené plnenia a bezodkladne ich uhradiť Prenajímateľovi v plnom rozsahu, a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní odo dňa doručenia osobitnej písomnej výzvy Prenajímateľa Nájomcovi spolu s predložením dôvodu takejto úhrady.

 

 1. Povinnosti podľa tohto článku VOP sa vzťahujú primerane aj na vonkajšie priestory Skladového priestoru, priestory priľahlé ku Skladovému priestoru a spoločné priestory nehnuteľnosti, v ktorej sa Skladový priestor nachádza (objekt podzemných garáží, ktorý sa nachádza v kraji bratislavský, okrese Bratislava II, k. ú. Ružinov, zapísaný na liste vlastníctva č. 3970, stojaci na parcele C 264/5, vedený ako objekt so súpisným číslom č. 659).

 

 1. Nájomca môže využívať vnútorné vyhradené parkovacie miesto označené číslom 28, ktoré sa nachádza pred vstupnými dverami do Skladových priestorov na dobu státia maximálne 10 minút. Nájomca môže využiť dve vonkajšie vyhradené parkovacie miesta na príjazdovej rampe označené číslom 29, 30 na dobu státia maximálne 10 minút. 

 

Čl. 9. Osobné údaje Nájomcu

 1. Nájomca je zodpovedný za správnosť a pravdivosť poskytnutých osobných údajov.

 

 1. Zmluvná strana je povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu osobných údajov, najmä zmenu adresy na doručovanie písomností, za ktorú sa považuje adresa uvedená v záhlaví Zmluvy o nájme.

 

 1. Ak v Zmluve o nájme nie je uvedená iná adresa na doručovanie, zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo obdobnej (najmä kuriérnej) služby sa považuje za doručenú aj v prípade, ak sa adresát nedozvedel o jej obsahu, ak je doručovaná na korešpondenčnú adresu uvedenú v zmluve o nájme, pričom účinky doručenia v takomto prípade nastanú na tretí deň od jej odoslania na doručovanie v súlade so Zmluvou o nájme a týmito všeobecnými podmienkami nájmu.

 

 1. Nájomca berie na vedomie, že spoločné priestory sú monitorované kamerovým systémom za účelom ochrany majetku pred krádežou alebo poškodením. Viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete vo fyzickej podobe v sídle prevádzkovateľa.

 

 1. Nájomca podpisom zmluvy o nájme potvrdzuje, že bol informovaný o spôsobe použitia poskytnutých osobných údajov. Informácia o spracúvaní osobných údajov je dostupná na webovej stránke www.storagemierova.sk

 

Čl. 10. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Zmluva o nájme sa môže meniť alebo doplňovať výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.

 

 1. Právne vzťahy medzi Nájomcom a Prenajímateľom vyplývajúce zo Zmluvy sa riadia zákonom č. 116/1990 Z. z. o nájme a podnájme nebytových priestorov a príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 1. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení Zmluvy (alebo jeho časť) je neplatné a/alebo neúčinné, takáto neplatnosť a/alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť a/alebo neúčinnosť ďalších ustanovení Zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo samotnej Zmluvy. V takomto prípade sa obe zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný uzavretím zmluvy a dotknutým ustanovením.

 

 1. VOP je platná a účinná od 1.4.2023.

 

 1. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tieto VOP prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním.

bottom of page